Gebruiksvoorwaarden - Takeda

Deze website wordt uitgebaat door Takeda Belgium (hierna “Takeda”). Het gebruik van deze website (hierna de “Website”) is onderworpen aan de volgende voorwaarden :
1. Intellectuele eigendomsrechten
a. Inhoud en presentatie van de Website
De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op de Website gebruikte logos, tekeningen, afbeeldingen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, publieke mededeling, beschikbaarstelling, distributie, verspreiding, vertaling, bewerking, aanpassing, verhuring, uitlening of integratie in een andere website, onder welke vorm en op welke wijze en drager dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van alle Websitehouders.
b. Documenten
Takeda staat het gebruik toe van de op de Website ter beschikking gestelde informatie en documenten (zoals folders, teksten, tabellen, afbeeldingen, foto’s, enz.) voor zover (1) de erop aanwezige verwijzingen naar het auteursrecht niet verwijderd worden, (2) deze documenten enkel worden gebruikt voor louter informatieve, educatieve of wetenschappelijke doeleinden, niet commercieel worden geëxploiteerd en niet aan (potentiële) concurrenten van Takeda of in de media worden verspreid, en (3) aan deze documenten geen enkele wijziging wordt aangebracht. Ieder gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.
c. Namen
Op de Website vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, kunnen juridisch beschermd zijn.
2. Hyperlinks naar websites van derden
Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door Takeda niet gecontroleerd en Takeda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud op die websites of voor de hyperlinks die die websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op de Website impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Takeda.
3. Gebruik van cookies
Cookies zijn bestanden die onze web-server naar uw computer kan versturen, waardoor de computer voor de duur van uw sessie kan worden geïdentificeerd. Zo hoeft u tijdens de duur van de sessie niet steeds opnieuw in te loggen. De meeste browsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies desactiveren of uw browser zo instellen dat u een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op uw computer wordt opgeslagen.

4. Aansprakelijkheidsbeperking
Hoewel Takeda zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de Website wordt aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid, de volledigheid, de bruikbaarheid of het actueel karakter van deze informatie. Takeda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met de inhoud van de Website. In geen geval zal Takeda aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, imagoschade, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, vertraging van de activiteit en enige vorm van financiële of commerciële schade, en dit zelfs wanneer Takeda op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Takeda geeft geen enkele garantie omtrent de beschikbaarheid en goede werking van de Website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onderbreking van de beschikbaarheid of gebrek in de werking ervan, ongeacht de oorzaak. Takeda heeft het recht om de Website op elk ogenblik en zonder enige motivering tijdelijk of permanent niet langer ter beschikking te stellen. In geval van een betwisting in verband met enige elektronische communicaties met betrekking tot het gebruik van de Website (zoals inloggen op de Website, het via de Website elektronisch sluiten van overeenkomsten en het in- of uitschrijven van nieuwsbrieven), zijn enkel de technische gegevens van Takeda bewijskrachtig.
4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Website en de uitbating en het gebruik ervan wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil in verband met deze website of de uitbating en het gebruik ervan zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Brussel.